Dua e Masura In Hindi

Dua e Masura In Hindi, Dua e Musraa namaz se thik pahle padhi jaati hai yah dua Sharif ke baad, dua e mashra padhtey hain. Is dua ko har musalman namaz se pahley padhtey hain. Is dua ko har musalman ko yad honi chahiye aur nahin yaad honey par koi dusri dua bhi padh saktey hain.  […]